På denne side kan du se referater af klubbens seneste generalforsamlinger.

_____________________________________________________________

Ordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 16. april 2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelses af årsregnskab ved kasseren.
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag - se modtagne forslag nedenfor.
 5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år.
 6. Valg til bestyrelse.
 7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse.
 8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent

Formanden byder velkommen og indstiller Brian Dahl som ordstyrer, som vælges. Tanya Ingwes og Line Byg Pedersen vælges som referenter.

Brian konstaterer, at der er udsendt rettidig indkaldelse og generalforsamlingen erklæres for gyldig.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Formanden indleder sin beretning med at bemærke, at 2023 har været et stille og roligt år.

Dragør Svømmeklub har med sit medlemstal placeret sig som kommunens 2. største forening. Det er i høj grad en forening for de unge, hvor majoriteten af medlemmer er under 13 år. Formanden bemærker, at der er ønske om, at arbejde på at udbrede klubben til flere alderslag.

2023 har været et godt år og Dragør Svømmeklub lider ikke under efterveer fra Corona-pandemien. Der er generelt kommet styr på økonomien med ny kasserer, som har gjort et stort arbejde for at få styr på økonomien. Klubben er desuden stabil hvad angår ledelse og trænere.

Der er kommet nye udfordringer for Dragør Svømmeklub efter indtrædelsen af ny ledelse i Hollænderhallen, hvilket spår en mere usikker fremtid for klubben. De seneste banefordelinger faldt ud til klubbens fordel efter en vigtig indsats fra bestyrelse og medlemmer. 
 Der har siden været nogle udfordringer. Først med et kommunalt spørgeskema, som man i Dragør Svømmeklub ikke anså for fyldestgørende. Senere blev Dragør Svømmeklub beskyldt for at være de ansvarlige for det fraværende udbud af babysvømning – her var formanden ude med et dementi, da babysvømning aldrig har ligget indenfor Dragør Svømmeklubs udbudsramme.

Afslutningsvis bemærker formanden, at der aktuelt er forskellige bolde i luften i forhold svømmeklubbens fremtidige udbud.

3. Fremlæggelses af årsregnskab ved kassereren

Brian konstaterer, at regnskabet er rettidigt udarbejdet og udsendt og dette kan derfor godkendes. Ordet gives til kassereren.

Kassereren indleder sin beretning med at konstatere, at Dragør Svømmeklub har en god og stabil økonomi. 2023 har været brugt på en gennemgribende oprydning af et rodet regnskab og med ekstra generalforsamlinger kom vi i mål.

Dragør Svømmeklubs overskud for 2023 ligger på 455.000 kr., hvilket er omkring 250.000kr. lavere end 2022. Dette skyldes, at der nu er ryddet grundigt op i økonomien – eksempelvis er alle ubetalte regninger betalt og der er investeret i en mere stabil drift fremadrettet. Der har desuden været en tilbagebetaling af løntilskud i fb. med Corona, hvorfor denne regning er helt afbetalt.

Den stabile økonomi i Dragør Svømmeklub betyder nu, at klubben kan klare evt. uforudsete udgifter. Nu hvor der desuden er mere ro på økonomien, vil kassereren arbejde på, at gøre regnskabet mere gennemskueligt.

Formanden bemærker, at bestyrelsen ønsker en kapital i klubben, der kan understøtte den fremtidige udvikling af klubben med eks. en konkurrenceafdeling eller udvidelse af OW-afdelingen. Desuden bemærkes det, at Dragør Svømmeklub står for majoriteten af al materiel der indkøbes til Dragør Svømmehal.

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag - se modtagne forslag nedenfor

Brian bemærker indledningsvis, at indkomne forslag ikke er blevet sendt ud pr. mail, men da de har været fremlagt på klubbens hjemmeside, kan det godkendes, at forslag sættes til afstemning. Det noteres, at der er 11 stemmeberettigede repræsenteret og forslag kan på den baggrund sættes til afstemning.

Forslag 1 sættes til behandling. Forslaget forlyder:

”Den reviderede, endelige dagsorden udsendes pr. mail til alle medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.”
Ændres til:
”Den reviderede, endelige dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.”

Det er et enstemmigt ja til forslaget, som vedtages.

Forslag 2 sættes til behandling. Forslaget forlyder:

Hermed stilles der forslag til, at så længe man er sidder i bestyrelsen i Dragør Svømmeklub, vil man kunne træne gratis på 1 hold, samt ens børn vil kunne træne gratis på 1 hold.
 Når man vælges ind i bestyrelsen og stadig besidder denne post ved næste kontingentbetaling, vil man efter at have betalt kontingent på normal vis, modtage kompensation ved fremsendelse af dokumentation på betaling til Kassereren.
 Hvis man er tilmeldt flere hold, vil det være det først tilmeldte hold man bliver kompenseret for.
 Hvis man udtræder af bestyrelsen efter 3 måneder fra holdstart, vil man kunne fortsætte på holdet sæsonen ud uden opkrævning. Stopper man derimod sit engagement i bestyrelsen før 3 måneder fra holdstart, vil man blive opkrævet ud fra pro rata beregning for resten af perioden.
 Der er tale om en personlig aftale, hvorfor man ikke kan overdrage gratis træning til andet medlem hvis man ikke selv benytter muligheden.
 Ovenstående gælder alle menige bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen.
 Hvis ovenstående vedtages, vil det være gældende for 2024 uden udløbsdato, hvorfor man vil være berettiget til kompensation for kontingent opkrævet efter 01-01-2024
.”

Brian gennemgår forslagets formulering og det konstateres, at det ikke kan fremsættes som en vedtægtsændring, da formuleringen i så fald ikke er korrekt. Forslaget stilles derfor til afstemning som en ordning gældende for 2024 og denne ordning derfor skal til genafstemning årligt. Der henstilles til, at der ved næste generalforsamling udarbejdes en formulering, der kan præsenteres som forslag til en tilføjelse til eksisterende vedtægter.

Efter gennemgang af forslag sættes det til afstemning som en ordning gældende for 2024. 3 stemmer imod forslaget og 8 stemmer for forslaget. På den baggrund vedtages forslaget.

5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år

Ordstyreren giver ordet til formanden.

Formanden præsenterer, at kontingentet fortsætter som hidtil med uændrede priser. Der er ikke noget budget at fremlægge – kassereren bemærker, at det forventes, at budgettet forløber som sidste år.

Mette Kjærgaard stiller spørgsmål til, om man evt. havde ideer til potentielle udgifter på baggrund af det økonomiske overskud. Formanden bemærker, at man med en pt. usikker fremtid (eks. i tilfælde af ændret banetid) ønsker at bevare det økonomiske overskud.

Ordstyrer bemærker, at der ikke fremlægges et budget og der opfordres til, at man fremover vil kunne fremlægge et sådant. Kasserer bemærker, at det på agendaen og skal indarbejdes nu, hvor regnskabsarbejdet er mere stabilt og overskueligt.

6. Valg til bestyrelse

På valg er formand, kasserer og suppleant.

Lennart Marmetschke genopstiller til posten som formand og genvælges.

Morten Riel genopstiller til posten som kasserer og genvælges.

Frank Von Bülow udtræder fra posten som suppleant. Lisbeth Weien stiller op til valg og vælges som nyt suppleant-medlem i bestyrelsen.

Den aktuelle bestyrelse er som følgende:

Formand: Lennart Marmetschke

Næstformand: Thomas Junker

Bestyrelsesmedlem: Lis Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Susan Krogh

Sekretær/suppleant: Tanya Ingwes

Suppleant: Lisbeth Weien

Kasserer: Morten Riel

Trænerrepræsentant: Charlotte Graae

7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse

Søren Rasmussen stiller op til genvalg som revisor. Der er ikke andre opstillede.

Søren Rasmussen vælges enstemmigt som klubbens revisor.

8. Eventuelt

Ordstyrer indleder med en forespørgsel om indlæg til eventuelt og bemærker, at forslag til dette punkt ikke kan stilles til afstemning.

Mette Kjærgaard sidder som repræsentant i brugerrådet for idrætsforeninger i Dragør Kommune. På den baggrund beretter hun om, at kommunalbestyrelsen har spurgt brugerrådet ind til ideer om brug af det forhenværende bibliotekslokale i Hollænderhallen. Brugerrådet har foreslået, at lokalerne gøres til fælles klublokale for de foreninger, der har deres gang i Hollænderhallen og som mangler et sted at være. Klubberne skal selv finansiere indretning mm. i den forbindelse. Formanden bemærker, at man i Dragør Svømmeklub ønsker at bakke op om dette forslag og gerne stiller op til en videre samtale om mulighederne.

Lisbeth Weien spørger ind til de eksisterende ventelister og bemærker, at der ikke er plads til mere end tre på nogle af disse. Dette noteres og vil blive udvidet til 8.

Ordstyrer konstaterer, at der ikke er mere på dagsordenen og den ordinære generalforsamling afrundes dermed.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Ekstraordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 26. oktober 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig godkendelse af regnskab for året 2022
3. Endelig godkendelse af frisvømningsordning for bestyrelsesmedlemmer
4. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og referent

Brian vælges og Tanya er referent. Brian konstaterer om regler for rettidig indkaldelse er overholdt. Det er de og vi er beslutningsdygtige, selvfølgelig efter vedtægterne. Vær obs på at fx regnskab skal være tilgængeligt for medlemmer.

Brian konstaterer at der mangler et punkt/forslag som skulle være fremgået af agendaen.

2. Endelig godkendelse af regnskab for 2022

Morten gennemgår regnskab og regnskabet godkendes. Brian stiller spørgsmål til formuen og planerne for denne. Lennart har forslag, men fremtiden er pt lidt usikker, så vi venter lidt med endelige planer. 

3. Endelig godkendelse af frisvømningsordning for bestyrelsesmedlemmer

Under §6 i vedtægterne, bør der laves en vedtægtsændring, punkt D. Vi kan i dag ikke lave vedtægtsændring, men derimod godkende forslaget og lade det være gældende til næste generalforsamling. Ved næste ordinære generalforsamling kan der så laves en endelig vedtægtsændring. 

4. Eventuelt

Punktet fra den ordinære generalforsamling omkring fastsættelse af kontingent og budget  er ikke med i dag. Dermed kan vi ikke vedtage punktet. Derfor er vi nød til at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

_____________________________________________________________


Ordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 25. april 2023


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved næstformanden
3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kasseren
4. Behandling af ondkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og budget
6. Valg til bestyrelsen (På valg er næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer)
7. Valg af intern/ekstern revisor
8. Eventuelt


1. Valg af dirigent

Brian vælges og starter med at konstatere at der er indkaldt rettidigt og at vi er beslutningsdygtige.

2. Beretning ved næstformanden

3. Fremlæggele af årsregnskab ved kasseren

Dirigenten savner en aktiv/passiv balance og foreslår at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag

Første forslag omhandler godtgørelse af bestyrelsens børn. Dette forslag skal skrives i vedtægter og endeligt godkendes på den ekstraordinære generalforsamling.

Andet forslag går på at gøre det mere attraktivt for voksne at svømme. Bestyrelsen får mandat til at udarbejde en voksen-rabat-ordning.

5. Fastsættelse af kontingent og budget

Begge dele fassættes ligeledes først på den ekstraordinære generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen (På valg er næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer)

Lis trækker sig som formand, hvorfor vi også vælger ny.

Formandsposten går til Lennart Marmetschke (På valg næste gang 2024)

Næstformand er Thomas Joncher (På valg næste gang 2025)

Bestyrelsesmedlem Lis Nielsen

Bestyrelsesmedlem Susan Krogh

Suppleant Frank Von Bülow

Sekretær/suppleant Tanya Ingwes

Kasser Morten Riel (På valg næste gang 2024)

Trænerrepræsentant Charlotte Graae

7. Valg af intern/ekstern revisor 

Søren Rasmussen ønsker genvalg

8. Eventuelt

Vi drøfter kort ideer til hvad vores penge kan bruges til. Hvilke emner der skal tages op med en ny halinspektør (fx hyggeligere forhal) og så vender emner som åbningstider og sommercamps.

______________________________________________________________________________


Ordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 21. april 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved forma
nden.
3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år 
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent

Formand Frank Bülow indstiller Brian Dahl som dirigent. Vedtaget uden indvendinger. 
 Dirigenten noterer sig at generalforsamlingen er gyldig (den er afholdt inden udgangen af april og varslet mindst 4 uger i forvejen – jævnfør vedtægterne). Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig. 

Som referent indstilles sekretær Annemarie Stengaard – også godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

2021 har været endnu et år, hvor en del af klubbens aktiviteter grundet corona ikke har kunnet udføres som planlagt. Mange har bidraget med en ekstra indsats men særligt klubbens to ansatte, Mette Kjærgaard og Tanya Ingwes, har taget en ekstra tørn og været særdeles opfindsomme med kreative løsninger, når det var nødvendigt. Stor tak til dem. 

Noget har klubben dog opnået i 2021:

· Samarbejde med Føtex: Butikkens pantmidler er blevet doneret til svømmeklubben. 

· Udstyr: Vi har anskaffet en ny rutchebane og havfruehaler med tilskud fra Spar Nord. 

· Aktiviteter: 

Ø Vi har afholdt havfruesvømning (med midler bevilliget af kommunen) og planlægger temahold i 2022. 

Ø Open water holdet er godt i gang med at forberede aktiviteter – både events og konkurrencer.

Ø Vi har fået et nyt udspringshold og en ny dygtig træner til udspring. 

Ø Vi har oprettet nye aquafitness hold på SUP boards.

I forhold til bestyrelsen og frivillige er der brug for ekstra hænder til at hjælpe med aktiviteter. 

Frank Bülow (formand) takker bestyrelsen for deres store engagement og byder de fremmødte medlemmer velkommen. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren

Medlemstallet er forblevet stabilt i 2021. På trods af kontingentreduktion til alle medlemmer i 2. halvår af 2021 (kompensation for corona-nedlukninger) har klubben en sund økonomi. Indtægter udgjorde 1.2 mio. mens udgifter udgjorde 1 mio. hvilket resulterede i et samlet overskud på 233.000 kr. Klubbens egenkapital er på 1.7 mio. Regnskabet er godkendt af vores eksterne revisor og der var ingen kommentarer fra de fremmødte.

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag fra klubbens medlemmer. 

5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau også i 2022. Vi har lagt relativt konservative budgetter de seneste år, hvilket har resulteret i et større overskud end forventet. 2022 forventes at blive et mere ’almindeligt’ år, forstået som et år med flere aktiviteter (og dermed flere udgifter), som vil give et mere retvisende billede af de forventelige årlige udgifter. 

Derudover foreslås det, at medlemmer kan få 25% rabat på svømmehold for a) søskende og andre familiemedlemmer fra samme husstand (dvs. alle udover husstandens første medlem), b) medlemmer der går på mere end et hold (dvs. 25% rabat på 2. eller flere hold), c) medlemmer over 65 år. På denne måde ønsker klubben at tilgodese såvel børnefamilier som ældre medlemmer/pensionister.

Spørgsmål (Mette Kjærgaard): Skal der også gøres noget for gruppen af ’voksne’ medlemmer – givet at disse hold pt ikke er fyldt op (modsat børneholdene)? Svar: Denne gruppe vil blive tilgodeset af forslaget om 25% rabat for familiemedlemmer, da mange voksen-svømmere vil have børn som også går til svømning og dermed vil opnå 25% rabat.

Budgetmæssigt vil rabatordningen koste omkring 100.000 kr., hvilket betyder, at vi stadig vil have overskud på budgettet. Budgettet for 2022 forventes at resultere i et overskud på godt og vel 200.000. 

Klubbens regnskab og budget kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen, jf vedtægterne. 

Der var ingen yderligere kommentarer eller indvendinger i forhold til kontingent og budget og begge dele er dermed godkendt. 

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Jf. vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i år: Formand (Frank Bülow), kasserer (Christian Sommer) samt bestyrelsesmedlem (Lis Nielsen). Frank Bülow genopstiller ikke som formand men gerne som menigt bestyrelsesmedlem. Christian Sommer genopstiller ikke. Lis Nielsen genopstiller. Sekretær (Annemarie Stengaard) ønsker at trække sig. 

Valg af nye medlemmer/poster:

· Formand: Lis er opstiller som eneste kandidat og vælges af en enig generalforsamling. 

· Kasserer: Jeaneth Barth (nyt medlem) opstiller som eneste kandidat og vælges. 

· Bestyrelsesmedlem: Frank opstiller og vælges. 

· Sekretær: Cæcilia Nordkvist (nyt medlem) opstiller som eneste kandidat og vælges. 

· Suppleanter Tanya Ingwes og Susan Jakobsen er også på valg og genopstiller. Der er plads til flere suppleanter og bestyrelsen kan godt bruge flere hænder. Thomas Joncher (nyt medlem) opstiller. Alle tre suppleanter vælges. 

Bestyrelsens trænerrepræsentant Charlotte Graae overtog posten fra Caroline Dalager i sommeren 2021 og fortsætter. 

7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse

Søren Skovdal Rasmussen genopstiller som klubbens interne revisor. Der er ikke andre opstillede kandidater. Søren er genvalgt. 

8. Eventuelt

Jeanet Barth spørger, om der kan arrangeres et hold for handicapsvømning. Det er et spørgsmål om haltid og om økonomien kan hænge sammen på et sådant hold. Bestyrelsen taler videre om mulighederne til næste bestyrelsesmøde. 

Steen Holm: Nogenlunde samme spørgsmål/kommentar. Der er flere handicappede, der gerne vil svømme. Men det kræver, at der er en ekstra træner/hjælper, der kan hjælpe. Derfor måske svært for svømmeklubben at implementere men mindre hver person selv medbringer en hjælper. 

Thomas Joncher: Svømmeklubben har mange lukkedage (pga. helligdage men også grundet andre aktiviteter), sammenlignet med fx fodboldklubben. Svar: Det er et spørgsmål om, hvornår kommunen holder hallen åben (og var et problem også i den tidligere klub).

Formanden og bestyrelsen indstiller mangeårigt bestyrelsesmedlem og kommende formand Lis Nielsen som æresmedlem af Dragør Svømmeklub. Denne titel kan jf vedtægterne gives til ”medlemmer, der gennem aktivt arbejde i svømmeklubben har markeret sig aktivt til fordel for foreningen eller er en god ambassadør for svømmesporten. Æresmedlemmer er kontingentfrie og stemmeberettigede og titlen er livslang.” Formanden takker Lis for hendes engagement. 


Nyheder

Instagram

Loading