På denne side kan du se referater af klubbens seneste generalforsamlinger.

_____________________________________________________________


Ekstraordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 26. oktober 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig godkendelse af regnskab for året 2022
3. Endelig godkendelse af frisvømningsordning for bestyrelsesmedlemmer
4. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent og referent

Brian vælges og Tanya er referent. Brian konstaterer om regler for rettidig indkaldelse er overholdt. Det er de og vi er beslutningsdygtige, selvfølgelig efter vedtægterne. Vær obs på at fx regnskab skal være tilgængeligt for medlemmer.

Brian konstaterer at der mangler et punkt/forslag som skulle være fremgået af agendaen.

2. Endelig godkendelse af regnskab for 2022

Morten gennemgår regnskab og regnskabet godkendes. Brian stiller spørgsmål til formuen og planerne for denne. Lennart har forslag, men fremtiden er pt lidt usikker, så vi venter lidt med endelige planer. 

3. Endelig godkendelse af frisvømningsordning for bestyrelsesmedlemmer

Under §6 i vedtægterne, bør der laves en vedtægtsændring, punkt D. Vi kan i dag ikke lave vedtægtsændring, men derimod godkende forslaget og lade det være gældende til næste generalforsamling. Ved næste ordinære generalforsamling kan der så laves en endelig vedtægtsændring. 

4. Eventuelt

Punktet fra den ordinære generalforsamling omkring fastsættelse af kontingent og budget  er ikke med i dag. Dermed kan vi ikke vedtage punktet. Derfor er vi nød til at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling.

_____________________________________________________________


Ordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 25. april 2023


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved næstformanden
3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kasseren
4. Behandling af ondkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og budget
6. Valg til bestyrelsen (På valg er næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer)
7. Valg af intern/ekstern revisor
8. Eventuelt


1. Valg af dirigent

Brian vælges og starter med at konstatere at der er indkaldt rettidigt og at vi er beslutningsdygtige.

2. Beretning ved næstformanden

3. Fremlæggele af årsregnskab ved kasseren

Dirigenten savner en aktiv/passiv balance og foreslår at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag

Første forslag omhandler godtgørelse af bestyrelsens børn. Dette forslag skal skrives i vedtægter og endeligt godkendes på den ekstraordinære generalforsamling.

Andet forslag går på at gøre det mere attraktivt for voksne at svømme. Bestyrelsen får mandat til at udarbejde en voksen-rabat-ordning.

5. Fastsættelse af kontingent og budget

Begge dele fassættes ligeledes først på den ekstraordinære generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen (På valg er næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer)

Lis trækker sig som formand, hvorfor vi også vælger ny.

Formandsposten går til Lennart Marmetschke (På valg næste gang 2024)

Næstformand er Thomas Joncher (På valg næste gang 2025)

Bestyrelsesmedlem Lis Nielsen

Bestyrelsesmedlem Susan Krogh

Suppleant Frank Von Bülow

Sekretær/suppleant Tanya Ingwes

Kasser Morten Riel (På valg næste gang 2024)

Trænerrepræsentant Charlotte Graae

7. Valg af intern/ekstern revisor

Søren Rasmussen ønsker genvalg

8. Eventuelt

Vi drøfter kort ideer til hvad vores penge kan bruges til. Hvilke emner der skal tages op med en ny halinspektør (fx hyggeligere forhal) og så vender emner som åbningstider og sommercamps.

______________________________________________________________________________


Ordinær generalforsamling, Dragør Svømmeklub, 21. april 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved forma
nden.
3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren.
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år 
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent

Formand Frank Bülow indstiller Brian Dahl som dirigent. Vedtaget uden indvendinger. 
 Dirigenten noterer sig at generalforsamlingen er gyldig (den er afholdt inden udgangen af april og varslet mindst 4 uger i forvejen – jævnfør vedtægterne). Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig. 

Som referent indstilles sekretær Annemarie Stengaard – også godkendt. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

2021 har været endnu et år, hvor en del af klubbens aktiviteter grundet corona ikke har kunnet udføres som planlagt. Mange har bidraget med en ekstra indsats men særligt klubbens to ansatte, Mette Kjærgaard og Tanya Ingwes, har taget en ekstra tørn og været særdeles opfindsomme med kreative løsninger, når det var nødvendigt. Stor tak til dem. 

Noget har klubben dog opnået i 2021:

· Samarbejde med Føtex: Butikkens pantmidler er blevet doneret til svømmeklubben. 

· Udstyr: Vi har anskaffet en ny rutchebane og havfruehaler med tilskud fra Spar Nord. 

· Aktiviteter: 

Ø Vi har afholdt havfruesvømning (med midler bevilliget af kommunen) og planlægger temahold i 2022. 

Ø Open water holdet er godt i gang med at forberede aktiviteter – både events og konkurrencer.

Ø Vi har fået et nyt udspringshold og en ny dygtig træner til udspring. 

Ø Vi har oprettet nye aquafitness hold på SUP boards.

I forhold til bestyrelsen og frivillige er der brug for ekstra hænder til at hjælpe med aktiviteter. 

Frank Bülow (formand) takker bestyrelsen for deres store engagement og byder de fremmødte medlemmer velkommen. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren

Medlemstallet er forblevet stabilt i 2021. På trods af kontingentreduktion til alle medlemmer i 2. halvår af 2021 (kompensation for corona-nedlukninger) har klubben en sund økonomi. Indtægter udgjorde 1.2 mio. mens udgifter udgjorde 1 mio. hvilket resulterede i et samlet overskud på 233.000 kr. Klubbens egenkapital er på 1.7 mio. Regnskabet er godkendt af vores eksterne revisor og der var ingen kommentarer fra de fremmødte.

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag fra klubbens medlemmer. 

5. Fastlæggelse af kontingent og budget for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau også i 2022. Vi har lagt relativt konservative budgetter de seneste år, hvilket har resulteret i et større overskud end forventet. 2022 forventes at blive et mere ’almindeligt’ år, forstået som et år med flere aktiviteter (og dermed flere udgifter), som vil give et mere retvisende billede af de forventelige årlige udgifter. 

Derudover foreslås det, at medlemmer kan få 25% rabat på svømmehold for a) søskende og andre familiemedlemmer fra samme husstand (dvs. alle udover husstandens første medlem), b) medlemmer der går på mere end et hold (dvs. 25% rabat på 2. eller flere hold), c) medlemmer over 65 år. På denne måde ønsker klubben at tilgodese såvel børnefamilier som ældre medlemmer/pensionister.

Spørgsmål (Mette Kjærgaard): Skal der også gøres noget for gruppen af ’voksne’ medlemmer – givet at disse hold pt ikke er fyldt op (modsat børneholdene)? Svar: Denne gruppe vil blive tilgodeset af forslaget om 25% rabat for familiemedlemmer, da mange voksen-svømmere vil have børn som også går til svømning og dermed vil opnå 25% rabat.

Budgetmæssigt vil rabatordningen koste omkring 100.000 kr., hvilket betyder, at vi stadig vil have overskud på budgettet. Budgettet for 2022 forventes at resultere i et overskud på godt og vel 200.000. 

Klubbens regnskab og budget kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen, jf vedtægterne. 

Der var ingen yderligere kommentarer eller indvendinger i forhold til kontingent og budget og begge dele er dermed godkendt. 

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Jf. vedtægterne er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i år: Formand (Frank Bülow), kasserer (Christian Sommer) samt bestyrelsesmedlem (Lis Nielsen). Frank Bülow genopstiller ikke som formand men gerne som menigt bestyrelsesmedlem. Christian Sommer genopstiller ikke. Lis Nielsen genopstiller. Sekretær (Annemarie Stengaard) ønsker at trække sig. 

Valg af nye medlemmer/poster:

· Formand: Lis er opstiller som eneste kandidat og vælges af en enig generalforsamling. 

· Kasserer: Jeaneth Barth (nyt medlem) opstiller som eneste kandidat og vælges. 

· Bestyrelsesmedlem: Frank opstiller og vælges. 

· Sekretær: Cæcilia Nordkvist (nyt medlem) opstiller som eneste kandidat og vælges. 

· Suppleanter Tanya Ingwes og Susan Jakobsen er også på valg og genopstiller. Der er plads til flere suppleanter og bestyrelsen kan godt bruge flere hænder. Thomas Joncher (nyt medlem) opstiller. Alle tre suppleanter vælges. 

Bestyrelsens trænerrepræsentant Charlotte Graae overtog posten fra Caroline Dalager i sommeren 2021 og fortsætter. 

7. Valg af intern og/eller ekstern revisor samt en suppleant for denne/disse

Søren Skovdal Rasmussen genopstiller som klubbens interne revisor. Der er ikke andre opstillede kandidater. Søren er genvalgt. 

8. Eventuelt

Jeanet Barth spørger, om der kan arrangeres et hold for handicapsvømning. Det er et spørgsmål om haltid og om økonomien kan hænge sammen på et sådant hold. Bestyrelsen taler videre om mulighederne til næste bestyrelsesmøde. 

Steen Holm: Nogenlunde samme spørgsmål/kommentar. Der er flere handicappede, der gerne vil svømme. Men det kræver, at der er en ekstra træner/hjælper, der kan hjælpe. Derfor måske svært for svømmeklubben at implementere men mindre hver person selv medbringer en hjælper. 

Thomas Joncher: Svømmeklubben har mange lukkedage (pga. helligdage men også grundet andre aktiviteter), sammenlignet med fx fodboldklubben. Svar: Det er et spørgsmål om, hvornår kommunen holder hallen åben (og var et problem også i den tidligere klub).

Formanden og bestyrelsen indstiller mangeårigt bestyrelsesmedlem og kommende formand Lis Nielsen som æresmedlem af Dragør Svømmeklub. Denne titel kan jf vedtægterne gives til ”medlemmer, der gennem aktivt arbejde i svømmeklubben har markeret sig aktivt til fordel for foreningen eller er en god ambassadør for svømmesporten. Æresmedlemmer er kontingentfrie og stemmeberettigede og titlen er livslang.” Formanden takker Lis for hendes engagement. 

Nyheder

Instagram

Loading