Dragør Svømmeklub har modtaget nedenstående høringsbrev fra Dragør kommune. I høringsbrevet lægges der op til en ændring af den offentlige åbningstid, som vil have betydning for svømmeklubbens fremtidige bassintider og udbud af hold.

Punkt 4: Beslutning - Udvidet åbningstid i Dragør Svømmehal

23/1048

Resumé:

Det er et ønske, at der kan være mere offentlig åbningstid i Dragør svømmehal. Derfor er der udarbejdet et løsningsforslag, der kan dækkes inden for de resursemæssige rammer, der er til rådighed. Forslaget sendes med godkendelse via denne sag i høring i 5 uger. Resten af driften vedr. tørhallen behandles senere i en separat sag, i det nøglebriksløsningen for bemandingsløs adgang først nu er ved at blive implementeret pga. praktiske forsinkelser.

Indstilling:

Administrationen indstiller

1. at forslag til udvidet åbningstid i Dragør Svømmehal sendes i høring fra fredag den 6. oktober til fredag den 10. november.

2. at der sker en fornyet politisk drøftelse af åbningstiderne, i forhold til om de skal lægges som indstillet i denne sag, når der er banefordeling næste gang til marts 2024.

3. at afslutning af projektet ref. PID fra BFKU 1.12.2023 udskydes til starten af 2024 jf. sagsfremstillingen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2023

Ad 1-3: Godkendt med bemærkningen at forvaltningen bedes undersøge muligheden for et automatisk betalingsanlæg.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C). Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Sagsfremstilling:

På mødet i BFKU 10. august fik udvalget en status på implementeringen af budgetbeslutningen vedrørende Hollænderhallen. Ifølge den oprindelige projektplan skulle der også på dette møde forelægges en analyse af, om der med de resurser, der er til rådighed, kan etables øget offentlig åbningstid i svømmehallen. Driftsplanlæggelsen ift. at kunne fremvise mulighed for øget åbningstid har været forsinket grundet den driftsmæssige uro i Hollænderhallen samt forsinket leverance af løsningen til elektronisk adgangssystem til tørhallen. I denne sag er der fremsat et forslag til den første del af ovenstående, nemlig øget offentlig åbningstid i svømmehallen. På et senere møde vil der blive forelagt konsekvenser af mulighed for adgang via elektronisk låsesystem, da dette påbegyndes primo oktober.

Overblikket over driften i svømmehallen og den derpå følgende eventuelle effektivisering af driften, har foregået i samarbejde med flere aktører, herunder personalerepræsentanter, FOA og forvaltning.
Nedenstående tabel viser forslag til ændring af den offentlige åbningstid i svømmehallen. Helt nøjagtigt foreslås det, at den offentlige åbningstid kan blive udvidet med 17 timer fordelt på ugedagene mandag, onsdag og fredag, som det ses i skemaet neden for.

Nuværende åbningstider 
Forslag til udvidelse af åbningstider 
Berørte parter 
Mandag 07.00-10.00 
07.00-15.00 
I det store bassin vil skolerne og Dragør Svømmeklub blive berørt, i varmtvandsbassinet vil Fysiq og Dragør Svømmeklub blive berørt. Generelt vil Dragør Handicap blive berørt, og det skal der separat udarbejdes procedurer for. 
Tirsdag 08.00-21.00-
Onsdag 17.00-20.0010.00-20.00I det store bassin vil skolerne blive berørt, i varmtvandsbassinet vil Fysiq og wiedergården blive berørt. 
Torsdag 08.00-21.00-
Fredag 07.00-10.0007.00-15.00I det store bassin vil skolerne blive berørt, i varmtvandsbassinet vil Dragør Svømmeklub og Gigtskolen blive berørt. 
Lørdag 08.00-14.00-
Søndag 08.00-14.00-


Med den nuværende bemanding i svømmehallen er der en overkapacitet, særligt mandag og fredag, hvor der kun er åbent i 3 timer. Det er således muligt, med den nuværende bemanding i Dragør Svømmehal, at udvide den offentlige åbningstid ved at omlægge og optimere personaletilstedeværelsen. Ovenstående kræver en god dialog med svømmehallens største bruger, Dragør Svømmeklub, der med sine godt 1000 medlemmer er primær forening ift. brugen af svømmehallen. Så den gode dialog og det gode samarbejde med gæsterne, der dyrker organiseret idræt og/eller terapeutiske aktiviteter, kan sikre, at der også er mulighed for større offentlig åbningstid, hvor borgere og foreningsmedlemmer kan være der samtidigt. Udvidelsen af åbningstiden vil også påvirke skolerne, som har skoleundervisning, og de øvrige foreninger som har fået tildelt tid til foreningsaktiviteter. Dog er der fortsat kapacitet til, at alle får de nødvendige baner til at udøve deres aktiviteter uafhængigt af hinanden, og som sidegevinst kan man konstatere, at det vil betyde ekstra sikkerhed i svømmehallen, fordi der er en livredder til stede, når der er offentligt åbent for svømning.

På nuværende tidspunkt får skolerne og foreninger alle 6 baner i det store bassin stillet til rådighed. Med nærværende forslag om at udvide åbningstiden bliver dette halveret til kun 3 baner. Såfremt der så ikke vil være gæster nok på de offentlige 3 baner, vil skoler og foreninger kunne få ekstra baner til rådighed. I forhold til omklædningsrummet vil det være muligt at opdele disse, så elever er i den ene halvdel og borgere er i den anden. En gensidig forståelse og smidighed kan optimere brugen af svømmehallen.

Foreninger mm. som får tildelt tider i varmtvandsbassinet, får i øjeblikket hele bassinet for dem selv. Med forslag om udvidet offentlig åbningstid, vil foreningerne skulle dele varmtvandsbassinet med borgere. Hvis der er kapacitetsproblemer, kan der evt. varsles manglende adgang til alle bassiner til offentlige gæster ved billetlugen. Her skal der nemlig tages specielle hensyn til borgere med særlige behov.

Ved en stikprøve får Dragør Svømmehal en indtægt på ca. 100-300 kr. på de dage, hvor der kun er offentligt åbnet i 3 timer, hvor indtægten er ca. 3.000 kr. på lange dage. Det må derfor antages, at en øget offentlig åbningstid også vil øge indtjeningen.

Med forslag om øget offentlig åbningstid i svømmehallen får borgerne bedre mulighed for at benytte svømmehallen, kapaciteten i svømmehallen bliver bedre udnyttet og den nuværende arbejdskraft kan bibeholdes. Overstående forslag til udvidet åbningstid gælder kun for Dragør Svømmehal, da tør- eller multihallen afventer at nøglebrikssystemet er fuldt implementeret, hvilket påbegyndes i oktober 2023. I forhold til projektplanen (PID fra BFKU den 1.12.2023) vil der med en evt. vedtagelse af ovenstående forslag til udvidelse af offentlig tid i svømmehallen udestå en samlet vurdering af driften i tørhallen med en inddragelse af de muligheder og betingelser, det elektroniske nøglebriksystem giver. Denne sag kan være svær at nå til decembermødet i BFKU, hvorfor det foreslås at udskyde et sådan punkt til et af de første møder i 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2023.

Fraværende

Afbud

Nyheder

Instagram

Loading